Jakie zmiany w prawie
w 2021 roku?

Co szykuje dla nas rząd?

PAKIET SLIM VAT

W przypadku zmian w podatku od towarów i usług, w 2021 r. najpierw w życie wejdzie pakiet przewidujący m.in. uproszczenia w podatku, tzw. SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), natomiast w połowie przyszłego roku pakiet VAT dla e-commerce, który dotyczy przesyłek o niskiej wartości.

Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

 • Proste fakturowanie.
 • Ułatwienia dla eksporterów.
 • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym.
 • Korzyści finansowe.

Zmiany dotyczące wystawiania faktur
Przewiduje się rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.  ponadto Zakłada się również wprowadzenie przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących „in plus” (zwiększających podstawę opodatkowania).

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE
Zakłada się wdrożenie postępowania, które będzie dotyczyło obiegu dokumentów w podatku dla podróżnych. Cała procedura będzie realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC).

Szczegółowo, podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia w postaci elektronicznej, w systemie TAX FREE, ewidencji zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku w systemie zwrotu podatku podróżnym, w szczególności dane dotyczące:

 1. dostawy towarów i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego, stawki podatku;
 2. podróżnych;
 3. potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 4. zwrotu podatku.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
Projekt ustawy zakłada, że kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Podatnik, który wybrał zasady przeliczania jest zobowiązany do ich stosowania, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym je wybrał. Opisana możliwość pozwala, zatem zminimalizować czas na ustalanie kursu walut dla pojedynczej transakcji, co wydaje się bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Rozwiązanie będzie wprowadzone na zasadzie dobrowolności.

Inne korzyści wynikające z planowanych zmian
Zaproponowana nowelizacja wprowadza również szereg zmian, które wspólnie określono, jako korzyści finansowe dla podatnika. Między innymi, jedną z takich korzyści ma być możliwość odliczania VAT faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Obecnie (art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, dzięki przewidywanym zmianom ma to ulec zmianie. Warto jednak zwrócić uwagę, że wprowadzane rozwiązanie nie dotyczy usług nabywanych przez podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (rozliczanych obligatoryjnie w systemie VAT-marża, w tym także zakup i odsprzedaż pakietów turystycznych). Projektowana zmiana polega na umożliwieniu odliczania VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników wyłącznie w celu ich odprzedaży tj. po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę (tj. w związku z tzw. refakturą usługi).

Inną, choć właściwie niewielką zmianą ma być podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł. W tym przypadku ustawodawca stoi na stanowisku, że zmiana limitu związana jest z zauważanymi zmianami cen artykułów promocyjnych. Proponowana zmiana umożliwi lepsze promowanie polskich towarów i usług zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Zmiany także w eksporcie towarów
Slim VAT zwiera propozycje wydłużenia terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy. Proponowana zmiana dotyczy przepisu art. 41 ust. 9a ustawy o VAT. Zaproponowane rozwiązanie zakłada, że otrzymanie zaliczki (całości lub części zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów, powoduje zastosowanie stawki 0% dla eksportu towarów w odniesieniu do otrzymanej zaliczki. Jednocześnie przy spełnieniu warunku, że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy (a nie jak to jest obecnie jest w terminie 2 miesięcy), licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zaliczkę, oraz w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Zastosowanie prolongaty terminu wywozu towarów z 2 miesięcy do 6 miesięcy jest zadowalające dla podatników, którzy otrzymują zaliczki na poczet eksportu towarów. 

"ESTOŃSKI CIT"

Z początkiem 2021 r. Ministerstwo chce, aby w Polsce zaczął obowiązywać estoński CIT. Taki sposób opodatkowania ma promować inwestycje i zminimalizować formalności przy rozliczeniu podatków. Aktualnie, przedsiębiorstwa w Polsce muszą odprowadzić i zapłacić podatek od wypracowanego w danym roku zysku.
 Jakie zmiany ma wprowadzić estoński CIT? Jakie są jego główne założenia?
Czy jest on szansą na wyjście z kryzysu?

Estoński CIT – główne założenia
Głównym założeniem estońskiego CIT jest to, że firmy nie będą musiały płacić podatku w zaliczkach okresowych (miesięcznych/kwartalnych) ani rozliczać się rocznie, ponieważ obowiązek podatkowy, powstanie dopiero w momencie wypłaty zysku.

Według założeń rządu, estoński CIT zwiększy odporność polskiej gospodarki na kryzysy, poprawi się produktywność firm, co wpłynie na liczbę miejsc pracy oraz poprawi atrakcyjność inwestycyjną Polski.  

Do kogo kierowany jest estoński CIT?
Estoński CIT, swoim działaniem ma objąć podmioty, które:

 • zatrudniają co najmniej trzech pracowników – oprócz udziałowców, 
 • nie posiadają udziałów w innych podmiotach, 
 • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej, 
 • wykazują nakłady inwestycyjne. 

Z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać małe i średnie spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), których przychód nie przekracza 50 mln zł oraz w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.  

Z estońskiego CIT będzie można korzystać przez cztery lata, z możliwością przedłużenia. 

Rozwiązanie idealne, ale nie dla wszystkich firm 
Wadą takiego rozwiązania, aby skorzystać z estońskiego CIT jest jego dostępność ponieważ, jak wskazano wcześniej, z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać wyłącznie spółki, spełniające określone kryteria. Oznacza to, że estoński CIT ominie podatników PIT – czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oraz wspólników spółek osobowych. Wykluczone będą również spółki, których udziałowcem jest inna spółka, krajowa lub zagraniczna.  

Podsumowując, estoński CIT zakłada, że opodatkowanie następuje dopiero w momencie wypłaty zysku właścicielom firm. W praktyce, gdy firma nie wypłaca pieniędzy właścicielom, to nie musi obliczać i wpłacać podatku do budżetu państwa. Na jego mocy, tak długo jak środki wypracowane przez firmę są reinwestowane w działalności firmy, nie ma obowiązku dzielić się z fiskusem.

OPODATKOWANIE CIT SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I JAWNYCH

Od 2021 roku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) czekają liczne zmiany. Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne staną się podatnikami CIT. Wprowadzony zostanie obowiązek sporządzania sprawozdań ze strategii podatkowej, ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) i szereg innych zmian.

Obecne opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych
Aktualnie, dochody wspólników spółki komandytowej i jawnej mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych. Osoby fizyczne płaca podatek według liniowej stawki 19 proc. lub według skali podatkowej 17 i 32 proc. Wspólnicy działający jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna płacą CIT według stawki 19 proc., bądź po spełnieniu odpowiednich warunków – 9 proc. Ponadto, wspólnicy których dochód przekracza w skali roku 1 mln zł, będą zobowiązani do zapłacenia tzw. daniny solidarnościowej. Powstaje w tym przypadku obowiązek zapłaty, jeżeli dochód przekroczy 1 mln zł, według 4 proc. stawki.

Zasady opodatkowania od 1 stycznia 2021 roku
Dla spółek komandytowych oraz jawnych wprowadzone zmiany oznaczają podwójne opodatkowanie zysku – podatkiem CIT na poziomie spółki oraz na poziomie wspólników podatkiem PIT lub CIT.

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie spółki komandytowe będą podatnikiem podatku CIT. Spółki jawne natomiast będą podatnikiem CIT wyłącznie, gdy wspólnikami tego podmiotu są podmioty niebędące osobami fizycznymi oraz gdy nie złoży ona odpowiedniego oświadczenia.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, komplementariusz jest uprawniony do dokonania pomniejszenia wysokości podatku o kwotę odpowiadającą ilorazowi wysokości udziału w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki.
Przepisy ustawy wprowadzającej zmiany przewidują zwolnienie części przychodu komandytariusza z podatku. Mowa o 50 proc. zwolnieniu przychodu, jednakże nie większym niż 60 tys. zł.
W przypadku spółek komandytowych ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie warunków, które muszą zostać spełnione przez daną spółkę, aby podlegać (lub nie podlegać) podatkowi CIT. Oznacza to, że status podatnika CIT zyskają wszystkie spółki komandytowe.

Limit przychodu dla zastosowania obniżonej stawki CIT
Spółki komandytowe zostaną objęte większością regulacji, które dotychczas regulowały kwestie opodatkowania wyłącznie spółek kapitałowych. Oznacza to, że jeżeli spółka komandytowa uzyska roczny przychód nie wyższy niż 2 mln euro, to co do zasady będzie mogła stosować obniżoną – 9-proc. stawkę podatku. Podwyższenie limitu do 2 mln euro to pozytywny efekt nowelizacji. Dotychczas limit ten obowiązywał w wysokości 1,2 mln euro.

Odroczenie opodatkowania do 1 maja 2021 roku
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia, jednak zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej, spółki komandytowe mogą postanowić, że nowe zasady w zakresie przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, będą stosowane od 1 maja 2021 roku. Takie ukształtowanie kwestii terminu, jest niewątpliwie korzystne dla podatników – daje możliwość przygotowania się na zmianę formy opodatkowania.

Należy zwrócić uwagę, że w chwili obecnej przepisy nie wskazują w jaki sposób należy rozumieć sformułowanie „postanowić”. Brak jest informacji dotyczącej sformalizowania tej czynności. Być może w najbliższych tygodniach Ministerstwo Finansów przygotuje wyjaśnienia, które rozwieją wątpliwości dotyczące tego tematu. Obecnie, z ostrożności, należałoby przyjąć, że aby skorzystać z tego odroczenia powinno dołożyć się wszelkich starań, aby wykazać chęć skorzystania z tej instytucji, np. poprzez działania faktyczne w postaci niedokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec 2020 roku i kontynuowanie roku obrachunkowego do 30 kwietnia 2021 roku.

Co mogą zrobić przedsiębiorcy?
Najprostszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców byłaby zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na inną spółkę prawa handlowego, tj. spółkę partnerską oraz jawną.
Aby przeprowadzić skutecznie procedurę przekształcenia przedsiębiorca powinien:

 • przygotować plan przekształcenia
 • zawiadomić wspólników o zamiarze przekształcenia,
 • podjąć uchwałę w tym zakresie oraz
 • złożyć odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dzięki wprowadzonej w projekcie zmian możliwości odroczenia, przedsiębiorcy będą mieli czas na przekształcenie do 30 kwietnia 2021 roku. 

Trzeba mieć świadomość, że w obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 oraz przewidywaną wzmożoną ilością wniosków przekształceniowych, procedura przekształcenia spółki handlowej może trwać dłużej niż dotychczas, tj. 2-3 miesiące.

Zmiana statusu wspólnika
Kolejnym rozwiązaniem jest zmiana statusu wspólnika będącego osoba fizyczna, z komandytariusza na komplementariusza. Takie rozwiązanie pozwoli podatnikowi odliczyć od własnego podatku kwotę podatku zapłaconego przez spółkę. Rozwiązanie to rozwiązuje problem podwójnego opodatkowania zysku, należy jednak mieć świadomość, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wysokość odliczenia jest uzależniona w sposób proporcjonalny od udziału wspólnika w zysku spółki. W obecnym stanie prawnym, rozwiązanie ma zastosowanie do opodatkowania zysku komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

Jednakże rozwiązanie to ma swoje wady. Przede wszystkim, komplementariusz zgodnie z przepisami KSH odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki osobności, tzn. całym swym majątkiem bez ograniczeń.
Kolejnym negatywnym aspektem jest możliwość zastosowania przez organ podatkowy klauzuli generalnej z Ordynacji podatkowej w postaci  klauzuli obejścia prawa podatkowego. Na jej podstawie organy podatkowe mają prawo podważyć czynności, które skutkują osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści jest sprzeczne z celem przepisów prawa podatkowego, a sposób działania podatnika zostanie uznany za sztuczny.

WPROWADZENIE LIMITU ULGI ABOLICYJNEJ

Wprowadzenie istotnego ograniczenia maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej do 1360 zł może dotknąć tych polskich rezydentów podatkowych, którzy uzyskują dochody w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania opierające się na metodzie tzw. odliczenia proporcjonalnego. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od stycznia 2021 roku.

Polskimi rezydentami podatkowymi są osoby, które spędzają na terytorium Polski więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, albo których centrum interesów życiowych znajduje się na terytorium Polski. Na centrum interesów życiowych składają się zaś centrum interesów osobistych (rozumiane jako występowanie więzi rodzinnych i towarzyskich oraz aktywność społeczna, kulturalna, sportowa czy polityczna) oraz ośrodek interesów gospodarczych (czyli miejsce osiągania większości dochodów, posiadania majątku, inwestycji itd.).

Zmiana zasad opodatkowania dochodów zagranicznych
Metoda odliczenia proporcjonalnego, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych po 1 stycznia 2021 r., będzie znajdowała z kolei zastosowanie w umowach zawartych przez Polskę z m.in. Australią, Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Irlandią, Izraelem, Japonią, Kanadą, Litwą, Norwegią, Nową Zelandią, Portugalią, Rosją, Słowacją, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią czy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Unikanie podwójnego opodatkowania w formie odliczenia proporcjonalnego polega na możliwości pomniejszenia podatku od dochodu zagranicznego należnego do zapłaty w Polsce, o wartość podatku zapłaconego za granicą. Jeśli więc wartość zapłaconego podatku zagranicznego przewyższa wartość podatku należnego do zapłaty w Polsce, to polski podatek nie podlega zapłacie. Jeśli jednak wartość zapłaconego podatku zagranicznego jest niższa od tego należnego w Polsce (np. z uwagi na wysoką kwotę wolną od opodatkowania, niższą stawkę podatkową czy brak opodatkowania PIT jak w ZEA), to różnica powinna być dopłacona na rachunek polskich organów podatkowych. Jako, że powyższe skutkowało mniej korzystnym traktowaniem osób uzyskujących dochody w krajach stosujących odliczenia proporcjonalne od tych, które uzyskiwały dochody w krajach stosujących wyłączenie z progresją, wprowadzona została ulga abolicyjna, której wysokość miała równoważyć ewentualną nadwyżkę podatku do zapłaty w Polsce wynikającą z metody odliczenia proporcjonalnego.

Ulga abolicyjna będzie ograniczona 
Zmniejszenie dopuszczalnej maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej dotknie więc wyłącznie te osoby, których:

 • rezydencja podatkowa powinna zostać określona jako polska,
 • zagraniczne dochody podlegają metodzie unikania podwójnego opodatkowania w formie odliczenia proporcjonalnego,
 • zagraniczny podatek jest niższy od podatku hipotetycznie należnego w Polsce,
 • korzyść spowodowana zastosowaniem ulgi abolicyjnej na starych zasadach przekraczałaby 1360 zł.

Poniższe przykłady obrazują wpływ obniżenia maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej. Dla uproszczenia, nie uwzględniają ewentualnie przysługujących odliczeń (np. o wartość składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne), polskiej kwoty wolnej od opodatkowania czy innych zwolnień podatkowych (np. dla osób poniżej 26 roku życia uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę).

Przykład nr 1:

 • Polski rezydent podatkowy uzyskał 60 000 zł dochodu w państwie niepobierającym podatków dochodowych (jak np. Zjednoczone Emiraty Arabskie), z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania opierającą się o metodę odliczenia proporcjonalnego. Poza dochodem zagranicznym, polski rezydent podatkowy nie uzyskał w tym roku podatkowym innego dochodu.
 • Zagraniczny dochód: 60 000 zł.
 • Polski dochód: 0 zł.
 • Podatek zapłacony za granicą: 0 zł.
 • Podatek do zapłaty w Polsce, gdyby zastosowanie znajdowało wyłączenie z progresją: 0 zł.
 • Przed ograniczeniem maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej:
  – podatek należny w Polsce: 10 200 zł (17 proc. * 60 000 zł),
  – podatek zapłacony za granicą podlegający odliczeniu w Polsce: 0 zł,
  – podatek do zapłaty w Polsce po zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego: 10 200 zł,
  – ulga abolicyjna: 10 200 zł (podatek do zapłaty według odliczenia proporcjonalnego – podatek do zapłaty według wyłączenia z progresją),
  – podatek do zapłaty w Polsce po odliczeniu ulgi abolicyjnej: 0 zł.
 • Po ograniczeniu maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej:
  – podatek należny w Polsce: 10 200 zł (17 proc. * 60 000 zł),
  – podatek zapłacony za granicą podlegający odliczeniu w Polsce: 0 zł,
  – podatek do zapłaty w Polsce po zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego: 10 200 zł,
  – ulga abolicyjna: 1 360 zł (podatek do zapłaty według odliczenia proporcjonalnego – podatek do zapłaty według wyłączenia z progresją, z uwzględnieniem ograniczenia wysokości maksymalnej kwoty ulgi abolicyjnej),
  – podatek do zapłaty w Polsce po odliczeniu ulgi abolicyjnej: 8 840 zł,
  – różnica do dopłaty spowodowana ograniczeniem wysokości ulgi abolicyjnej: 8 840 zł.

Przykład nr 2:

 • Polski rezydent podatkowy uzyskał 120 000 zł dochodu w państwie stosującym stawkę podatkową PIT w wysokości 19 proc. dla dochodów rocznych nieprzekraczających 35 000 euro (np. na Słowacji), z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania opierającą się o metodę odliczenia proporcjonalnego. Poza dochodem zagranicznym, polski rezydent podatkowy uzyskał w tym roku 120 000 zł dochodu w Polsce.
 • Zagraniczny dochód: 120 000 zł.
 • Polski dochód: 120 000 zł.
 • Podatek zapłacony za granicą: 22 800 zł.
 • Podatek do zapłaty w Polsce, gdyby zastosowanie znajdowało wyłączenie z progresją: 6 409 zł (dochód zagraniczny podlegałby uwzględnieniu przy ustaleniu stawki podatkowej dla dochodu uzyskanego w Polsce; przed uwzględnieniem dochodu zagranicznego podatnik odprowadzał 17 proc. PIT od 85 528 zł i 32 proc. od 34.472 zł, czyli łącznie 25.571 zł podatku; po uwzględnieniu dochodu zagranicznego podatnik powinien odprowadzić ok. 26,65 proc. PIT od 120 000 zł, czyli 31 980 zł; podatek do dopłaty wyniósłby więc 31 980 zł – 25 571 zł);
 • Przed ograniczeniem maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej:
  – podatek należny do zapłaty od zagranicznego dochodu w Polsce: 38 400 zł (32 proc. * 120 000 zł),
  – podatek zapłacony za granicą podlegający odliczeniu w Polsce: 22 800 zł,
  – podatek do zapłaty w Polsce po zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego: 15 600 zł (38 400 zł – 22 800 zł),
  – ulga abolicyjna: 9 191 zł (podatek do zapłaty według odliczenia proporcjonalnego – podatek do zapłaty według wyłączenia z progresją),
  – podatek do zapłaty w Polsce po odliczeniu ulgi abolicyjnej: 6 409 zł.
 • Po ograniczeniu maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej:
  – podatek należny do zapłaty od zagranicznego dochodu w Polsce: 38 400 zł (32 proc. * 120 000 zł),
  – podatek zapłacony za granicą podlegający odliczeniu w Polsce: 22 800 zł,
  – podatek do zapłaty w Polsce po zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego: 15 600 zł (38 400 zł – 22 800 zł),
  – ulga abolicyjna: 1 360 zł (podatek do zapłaty według odliczenia proporcjonalnego – podatek do zapłaty według wyłączenia z progresją, z uwzględnieniem ograniczenia wysokości maksymalnej kwoty ulgi abolicyjnej),
  – podatek do zapłaty w Polsce po odliczeniu ulgi abolicyjnej: 14 240 zł,
  różnica do dopłaty spowodowana ograniczeniem wysokości ulgi abolicyjnej: 7 831 zł.


PRZEDSIĘBIORCA JAK KONSUMENT

Przedsiębiorcy (niektórzy) zostaną od 2021 roku objęci ochroną konsumencką.
Już 1 stycznia 2021 roku w życie wejdą zmiany w prawie konsumenckim. Jedną z najważniejszych zmian będzie rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorcę zawierającego umowę nienależącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. W obrocie gospodarczym obok konsumenta i przedsiębiorcy istniał zatem będzie trzeci podmiot, a mianowicie przedsiębiorca na prawach konsumenta. W określonych sytuacjach osoba taka będzie mogła być traktowana jako konsument, a tym samym zostanie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów. Którzy przedsiębiorcy zostaną objęci ochroną konsumencką?

Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) wprowadza istotne novum do powyższych regulacji. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorca wskazany przepisami kodeksu cywilnego (a zatem: wpisany w CEIDG) w określonych przypadkach będzie traktowany jak konsument.

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą zostaną przyznane uprawnienia w zakresie:

 • niedozwolonych postanowień umownych, czyli tzw. klauzul abuzywnych;
 • rękojmi za wady;
 • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość (np. przez internet czy telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Warunkiem koniecznym dla aktywizacji powyższych uprawnień jest zawarcie przez przedsiębiorcę umowy ze sprzedawcą, która to umowa nie może mieć charakteru zawodowego. Zawarta umowa nie może zatem dotyczyć przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy (tu: nabywcy), udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tu kluczową wskazówką interpretacyjną będą odpowiednie kody Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Nowe uprawnienia, nowe obowiązki
Nowelizacja ustawy wprowadza dla „mikroprzedsiębiorców” wpisanych do CEIDG szereg uprawnień. Od stycznia 2021 roku umowa, która dla przedsiębiorcy nie będzie miała charakteru zawodowego (przykładowo: dentysta zakupujący dla swojej firmy nowe klimatyzatory) będzie podlegać ogólnym regulacjom dotyczącym konsumentów.

Uprawnienia dotyczą przepisów o niedozwolonych klauzulach umownych (art. 3851 – 385KC), a także przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i n. KC). Pozostając przy przykładzie sprzedaży klimatyzatorów, nabywcy (tu: dentyście) będą przysługiwać uprawnienia z tytułu rękojmi, jak również prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Przypominamy: uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni.

W ślad za nowymi uprawnieniami idzie również szereg obowiązków. Tu na pierwszym miejscu wychodzą sklepy internetowe, które będą zobligowane do utworzenia nowych zapisów w swoich regulaminach odnoszące się do nowo utworzonej kategorii przedsiębiorców – konsumentów. Przedsiębiorca – konsument będzie mógł bowiem skorzystać z klauzul umownych przysługujących konsumentom.

 

 

Jak zmiana przepisów wpływa na reklamację towarów?
Nie ulega wątpliwości, że od 1 stycznia 2021 roku wybrana grupa przedsiębiorców zyska większe uprawnienia w zakresie rękojmi, które do tego czasu były zagwarantowane jedynie dla konsumentów.

Bardzo ważną zmianą jest termin rozpatrzenia reklamacji. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą składając reklamację z tytułu rękojmi żąda naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca — po zmianie prawa — będzie już zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Do tej pory termin ten dla przedsiębiorców nie był wprost uregulowany.

Przykład:

Wskażemy dwa przykłady celem najpełniejszego zrozumienia idei ustawodawcy:

 • Dentysta- nabywca zakupuje do swojego gabinetu nowe klimatyzatory. Nie prowadzi om działalności związanej z naprawą klimatyzacji ani ze sprzedażą takich produktów, nie oferuje również wszelkich usług związanych z szeroko pojętym sprzętem RTV/AGD, skutkiem czego nie posiada takich wpisów PKD w swojej działalności. Nabycie przez niego towarów nastąpi zatem w ramach uprawnień przysługujących
  mu jako przedsiębiorcy – konsumentowi, wobec czego będzie posiadał m.in. uprawnienia z tytułu rękojmi (jako konsument);
 • Dentysta- nabywca zakupuje do swojego gabinetu nowe partie niezbędnych produktów leczniczych: wypełnienia do zębów, lampy do foteli dentystycznych. W tym przypadku nabywca będzie już traktowany jako przedsiębiorca, tj. będą na nim spoczywać podwyższone standardy przy zakupie przedmiotów, takie jak: obowiązek sprawdzenia towarów, niezwłocznego poinformowania zbywcy o ewentualnych wadach. W tym przypadku również dentyście nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu rękojmi na takich samych zasadach jak konsumentowi.
 
Nowe przepisy dotyczące przedsiębiorcy – konsumenta dotyczyć będą wyłącznie „mikroprzedsiębiorców”, tj. podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wyłączenia przewidziane w nowelizacji nie dotkną zatem spółek prawa handlowego (tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej), niezależnie od wielkości firmy czy wysokości rocznego obrotu. Prowadzenie zatem nawet dwuosobowej przychodzi lekarskiej w formie spółki partnerskiej będzie eliminować możliwość skorzystania z przywileju określonego w noweli.
 

OBOWIĄZKOWE PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) to system oszczędzania, w który zaangażowany będzie zarówno sam pracownik, jak i pracodawca oraz państwo. Program ruszył od 1 lipca 2019 r., ale czy każdy pracodawca musi wdrożyć ten system u siebie w firmie?

Pracownicze Plany Kapitałowe – od kiedy?

Proces wdrożenia PPK będzie przebiegał stopniowo, począwszy od największych pracodawców, a na najmniejszych kończąc. Od lipca 2019 r. największe podmioty rozpoczynają wdrożenie.  W styczniu 2021 r. już docelowo każdy pracodawca będzie miał utworzone PPK. 

Zgodnie z ustawowym założeniem etapy wdrożenia PPK będą odbywać się następująco:

 • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
 • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.). Ta grupa ma wydłużony termin podpisania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, o czym można przeczytać tu;
 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
 • od 1 stycznia 2021 r. – zobowiązane będą pozostałe podmioty oraz osoby zatrudnione  w jednostkach sektora finansów publicznych.

To na pracodawcy ciąży obowiązek informacyjny względem pracowników. Również sam pracodawca powinien dokonać wszelkich formalności związanych z PPK. Co ważne, pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia zostają zapisani do nich automatycznie i aby z ich wypłaty nie były potrącane środki na PPK, muszą złożyć rezygnację.

Przykład 
Pan Jan zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, jest on uczestnikiem PPK od października 2019. Wynagrodzenie Jana wynosi 5000 zł brutto. Pan Jan opłaca podstawową składkę na PPK, nie zadeklarował on dodatkowych wpłat.  Pracodawca w ramach PPK finansuje pracownikowi wyłącznie wpłatę podstawą do PPK w wysokości 1,5%. Termin wypłaty to ostatni dzień miesiąca. 

Wynagrodzenie brutto: 5000 zł
Wpłaty do PPK:

 • podstawowa pracownika: 5000 zł × 2% = 100 zł
 • podstawowa pracodawcy: 5000 zł × 1,5% = 75 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

 •  emerytalna: 5000 zł × 9,76% = 488,00 zł
 • rentowa: 5000 × 1,5% = 75,00 zł
 • chorobowa: 5000 zł ×2,45% =122,50  zł

Suma składek na ubezpieczenia społeczne: 488 zł +75 zł+122,50 = 685,50 zł 
Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5000 zł – 685,50 zł = 4314,50 zł 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 4314,50 zł × 9% = 388,31 zł 
Składka zdrowotna do odliczenia: 4314,50 zł × 7,75% = 334,37 zł
Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
Ulga podatkowa: 43,76 zł

Wynagrodzenie za październik 
Podstawa opodatkowania: 5000zł – 685,50 zł – 250 zł = 4064,50 zł -> 4065 zł
Zaliczka na podatek dochodowy: 4065 zł × 17% – 43,76 zł = 647,29
Podatek dochodowy: 647,29 zł – 334,37 zł = 312,92  zł -> 313 zł
Do wypłaty: 5000 zł – 685,50 zł -388,31 zł -313 zł – 100 zł ( składka pracownika) = 3513,19 zł 
Pracownik za październik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 3513,19. Jest to o 100 zł mniej niż gdyby nie był uczestnikiem PPK. 

Wynagrodzenie za listopad 
5000 zł  + 75 zł = 5075, 0 zł brutto
Podstawa opodatkowania: 5075 zł – 685,50 zł – 250 zł =4139,50 zł  -> 4140 zł
Zaliczka na podatek dochodowy: 4140 zł × 17% – 43,76 zł = 660,04 zł
Podatek dochodowy: 660,04 zł – 334,37 zł = 325,67 zł -> 326 zł
Do wypłaty: 5000 zł – 685,50 zł – 388,31 zł – 326 zł – 100 zł = 3500,19 zł. 
Od wynagrodzenia pracownika za listopad został naliczony i pobrany podatek dochodowy z tytuły wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę, naliczonej od wynagrodzenia za październik. 

Wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego należy obliczać i pobierać podatek dochodowy. Wpłata finansowana przez pracodawcę staje się przychodem pracownika w momencie przekazania jej przez pracodawcę do instytucji finansowej, czyli w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone. 

PPK to rozwiązanie, które ma na celu pomóc pracownikom w dodatkowym oszczędzaniu na swoją emeryturę. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać wpłat do PPK, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłata pieniędzy do PPK przez pracownika oznacza, że jego pensja będzie nieco niższa niż dotąd, przy niższych wypłatach może być to odczuwalne dla pracowników. Każdy uczestnik PPK może jednak w każdej chwili zrezygnować z PPK, bowiem uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Bez wątpienia PPK to ciekawa opcja na zaoszczędzenie środków na emeryturę.

 

Czy Twoje trudności w prowadzeniu firmy wiążą się z rozbudowaną biurokracją i nie zawsze jasnymi przepisami?

A może borykasz się z poważnymi problemami natury podatkowej?

Źródła:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-slim-vat-na-czym-polega-nowy-projekt-dotyczacy-podatku-vat;
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-estonski-cit-co-wniesie-do-firm-od-2021;
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/5140798,Zmiany-w-CIT-2021-co-trzeba-wiedziec.html;
https://www.prawo.pl/podatki/zasady-opodatkowania-spolek-komandytowych-i-jawnych-w-2021-roku,505069.html;
https://www.prawo.pl/podatki/dochody-zagraniczne-i-ulga-abolicyjna-od-stycznia-2021-roku,504954.html;
https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/5138604,Przedsiebiorca-objety-ochrona-konsumencka-zmiany-od-2021-roku.html;|
https://www.znajdzparagraf.pl/porady_prawne/przedsiebiorca-a-prawo-konsumenckie-od-1-stycznia-2021/;
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pracownicze-plany-kapitalowe-czy-sa-obowiazkowe.