Zaliczki na PIT od pracowników za styczeń 2021 r.
- nastąpiło przedłużenie terminu do 20 sierpnia 2021 roku

Jakie branże obejmie przedłużenie terminu wpłaty zaliczek za styczeń 2021 r.?

 

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński po raz kolejny zdecydował o wydaniu rozporządzenia przedłużającego przekazanie zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego PIT. Projekt rozporządzenia obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Działanie ma na celu wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców i przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia.

Rozporządzenie obejmuje m.in. branże:

 
  • gastronomiczną,
  • rozrywkową,
  • dbającą o zdrowie fizyczne,
  • sprzedaży detalicznej,
  • turystyczną.

Rozwiązanie to obejmie ok. 90 tys. przedsiębiorców.

Pełna lista działalności jest wskazana w § 2 projektu rozporządzenia:
§ 2. Przedłużenie terminów, o których mowa w § 1, dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Projekt rozporządzenia obejmuje zatem płatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

1) 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach),

2) 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach),

3) 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach),

4) 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach),

5) 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),

6) 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

7) 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania),

8) 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania),

9) 55.30.Z (pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe),

10) 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne),

11) 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),

12) 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)),

13) 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna),

14) 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),

15) 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),

16) 59.12.Z – (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi),

17) 59.13.Z – (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),

18) 59.14.Z – (działalność związana z projekcją filmów),

19) 59.20.Z – (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych),

20) 74.20.Z (działalność fotograficzna),

21) 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),

22) 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),

23) 79.11.A (agenci turystyczni),

24) 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki),

25) 79.90.A (piloci i przewodnicy turystyczni),

26) 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana),

27) 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),

28) 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),

29) 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),

30) 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),

31) 85.59.A (nauka języków obcych),

32) 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

33) 86.10.Z – (działalność szpitali),

34) 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),

35) 86.90.D (działalność paramedyczna),

36) 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

37) 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

38) 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych),

39) 91.02.Z (działalność muzeów),

40) 93.11.Z (działalność obiektów sportowych),

41) 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej),

42) 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem),

43) 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki),

44) 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych),

45) 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),

46) 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),

47) 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich),

48) 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

 

Czego dotyczy przedłużenie zaliczek

Przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów:

– ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

– od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,

– od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

 

Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

SPRAWDŹ CZY PRZEDŁUŻENIE TERMINU OBEJMUJE TWOJĄ BRANŻĘ!
MOŻESZ LICZYĆ NA NASZĄ POMOC!

Zapraszamy do zapoznania się z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia lutego 2021 r.
w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

Źródło:
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5187310,Zaliczki-na-PIT-od-pracownikow-za-styczen-2021-r-przedluzenie-terminu.html